سه شنبه 11 اسفند 1394
08:00 تا 08:15
افتتاحیه
مراسم افتتاحیه رویداد پیوند آب و انرژی
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
شروع افتتاحیه، قرائت قرآن و سرود ملی، خوش آمد گویی مجری به حضار
سه شنبه 11 اسفند 1394
08:15 تا 08:25
افتتاحیه
مراسم افتتاحیه رویداد پیوند آب و انرژی
سخنرانی رئیس کمیته علمی رویداد
سه شنبه 11 اسفند 1394
08:25 تا 08:40
افتتاحیه
افتتاحیه رویداد پیوند آب و انرژی شریف
سخنرانی ریاست دانشگاه صنعتی شریف، پروفسور محمود فتوحی
سه شنبه 11 اسفند 1394
08:40 تا 09:00
افتتاحیه
افتتاحیه رویداد پیوند آب و انرژی شریف
ارائه برنامه های فرهنگی
سه شنبه 11 اسفند 1394
09:00 تا 09:25
افتتاحیه
افتتاحیه رویداد پیوند آب و انرژی شریف
سخنرانی وزیر محترم نیرو: جناب آقای مهندس چیت چیان
سه شنبه 11 اسفند 1394
09:25 تا 09:45
افتتاحیه
افتتاحیه رویداد پیوند آب و انرژی شریف
سخنرانی آقای Richard Taylor
سه شنبه 11 اسفند 1394
09:45 تا 10:00
افتتاحیه
افتتاحیه رویداد پیوند آب و انرژی شریف
سخنرانی آقای پروفسور Herve Le Treut
سه شنبه 11 اسفند 1394
10:20 تا 11:00
سخنرانی
آقای جواد امین منصور
سخنرانی مدعو
رزومه ارائه دهنده
کارشناس ارشد معاونت حقوق بین الملل وزارت امور خارجه
محل برگزاری
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
موضوع:
رویکرد جامعه بین المللی به انرژی: روند ها و چالش ها
سه شنبه 11 اسفند 1394
11:00 تا 12:00
سخنرانی
آقای دکتر مسعود تجریشی
سخنرانی کلیدی
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
موضوع: بحران خشک شدن دریاچه ارومیه و توجه به پیوندهای حاکم بر آن
سه شنبه 11 اسفند 1394
13:30 تا 15:40
ارائه مقاله
موسسه تحقیقات فنی، مهندسی کشاورزی
جلسه ارائه مقالات
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
موضوع: آبیاری هوشمند
سه شنبه 11 اسفند 1394
16:00 تا 18:00
ارائه مقاله
موسسه تحقیقات فنی، مهندسی کشاورزی
جلسه ارائه مقالات
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
موضوع: گلخانه هوشمند
چهارشنبه 12 اسفند 1394
08:00 تا 09:00
سخنرانی
دکتر کاوه مدنی
سخنرانی کلیدی
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
موضوع: System of Systems Approach to Energy Sustainability
چهارشنبه 12 اسفند 1394
09:10 تا 10:30
سخنرانی
پروفسور Herve Le Treut
سخنرانی کلیدی
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
موضوع: The aftermath of COP21: new perspectives for scientific research
چهارشنبه 12 اسفند 1394
10:45 تا 12:00
سخنرانی
آقای Richard Taylor
سخنرانی کلیدی
محل برگزاری
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
موضوع: Hydropower's Role in Sustainable Water and Energy Systems
چهارشنبه 12 اسفند 1394
13:30 تا 15:40
نشست تخصصی
مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی ایران
پیوند آب و انرژی در حوزه نیروگاه های برق آبی کشور
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
اهداف، دستاوردها و چالش ها

ارائه پوستر موازی
چهارشنبه 12 اسفند 1394
16:00 تا 18:00
نشست تخصصی
مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی ایران
پیوند آب و انرژی در حوزه نیروگاه های برق آبی کشور
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
اهداف، دستاوردها و چالش ها

ارائه پوستر موازی
پنج شنبه 13 اسفند 1394
08:00 تا 10:20
نشست تخصصی
میزگرد و نشست هم اندیشی
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
نشست هم اندیشی آب، انرژی، اقتصاد
پنج شنبه 13 اسفند 1394
10:45 تا 12:00
نشست تخصصی
میزگرد و نشست هم اندیشی
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
نشست هم اندیشی آب، انرژی، اقتصاد
پنج شنبه 13 اسفند 1394
13:30 تا 15:40
نشست تخصصی
نشست طرح سد و نیروگاه گتوند علیا با تمرکز بر کیفیت آب
محل برگزاری
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
مهندس ناصر کامجو مدیر طرح از مشاور مهاب قدس
مهندس اسماعیل ابتکار مدیر امور عمران از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
خانم دکتر زهره قائمی مدیر بخش محیط زیست از شرکت مشاور مهاب قدس

ارائه مقالات رسیده در دو جلسه موازی
پنج شنبه 13 اسفند 1394
16:00 تا 18:00
اختتامیه
اختتامیه رویداد پیوند آب و انرژی شریف
محل برگزاری
سالن کهربا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف