کمیته علمی
علی اصغر اعلم الهدی
ریاست کمیته علمی
ریاست انستیتو آب و انرژی شریف

پست الکترونیکی:alamo [at] sharif.edu

 
احمد ابریشم چی
عضو کمیته علمی

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

ریاست کرسی مدیریت آب و محیط زیست یونسکو

پست الکترونیکی: abrisham [at] sharif.edu

 
مهدی احسان
عضو کمیته علمی
دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

وب سایت: ee.sharif.edu/~ehsan

پست الکترونیکی: ehsan [at] sharif.edu

 
 
دکتر رضا اردکانیان رضا اردکانیان
عضو کمیته علمی

مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل متحد

مدیر انستیتو UNU-FLORES

پست الکترونیکی: ardakanian [at] unu.edu

 
مسعود تجریشی
عضو کمیته علمی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیکی: tajrishy [at] sharif.edu

 
ایوب ترکیان ولاشانی
عضو کمیته علمی
انستیتو آب و انرژی شریف

وب سایت: sina.sharif.ir/~torkian/

پست الکترونیکی: torkian [at] sharif.edu

 
 
زهره جواهریان
عضو کمیته علمی
دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست

پست الکترونیکی: zjavaherian [at] gmail.com

 
پیمان دانش کار آراسته
عضو کمیته علمی
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

پست الکترونیکی: arasteh [at] eng.ikiu.ac.ir

 
حسین دهقانی سانیج
عضو کمیته علمی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

پست الکترونیکی: dehghanisanij [at] yahoo.com

 
نسترن رحیمی
عضو کمیته علمی
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو

پست الکترونیکی: nasirahimi [at] gmail.com

 

یدالله سبوحی
عضو کمیته علمی

ریاست پژوهشکده علوم و فناوری انرژی

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

وب سایت: sharif.edu/~saboohi

پست الکترونیکی: saboohi [at] sharif.edu
            
دکتر داود غرویان داود غرویان
عضو کمیته علمی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

ریاست مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق، آب و انرژی پژوهشگاه نیرو

پست الکترونیکی: dgharavian [at] gmail.com

 
دکتر فردمنش مهدی فردمنش
عضو کمیته علمی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

وب سایت: http://ee.sharif.edu/~fardmanesh

پست الکترونیکی: fardmanesh [at] sharif.edu

 
 
علیرضا فرهادی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

وب سایت: sharif.edu/~afarhadi

پست الکترونیکی: afarhadi [at] sharif.edu

 
 
هدایت فهمی هدایت فهمی
عضو کمیته علمی
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا

پست الکترونیکی: hedayat_fahmi [at] yahoo.com

 
احمد علی کیخا
عضو کمیته علمی
دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

پست الکترونیکی: kehkha [at] yahoo.com

 
دکتر عباس ملکی عباس ملکی
عضو کمیته علمی

معاونت فرهنگی و روابط بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

عضو مرکز مطالعات بین الملل MIT

دانشکده مهندسی انرژی

وب سایت: sharif.edu/~maleki/

پست الکترونیکی: maleki [at] sharif.edu

 
 
دکتر مکنون رضا مکنون
عضو کمیته علمی

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست

پست الکترونیکی: maknoon [at] aut.ac.ir

 
امین نوبختی
عضو کمیته علمی
دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

وب سایت: sharif.edu/~nobakhti/

پست الکترونیکی: nobakhti [at] sharif.edu

 
 
سیدجمال الدین هاشمیان
عضو کمیته علمی
انستیتو آب و انرژی شریف

پست الکترونیکی: jamal [at] sharif.edu

 
فرهاد یکه یزدان دوست
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پست الکترونیکی: yazdandoost [at] kntu.ac.ir