برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

11 اسفند 1394
15:00-18:00

0

ریال
دانشجویان

350,000

ریال
دانشجویان دانشگاه شریف

200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، کلاس برق 4
ظرفیت: 50
دکتر کاوه مدنی، شرکت RSA-Electronics

10 اسفند 1394
15:00-18:00

0

ریال
دانشجویان

350,000

ریال
دانشجویان دانشگاه شریف

200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
ظرفیت: 50
پژوهشگاه نیرو: مهدی قاضوی دوزین طاهره کوخائی

10 اسفند 1394
15:00-18:00

0

ریال
دانشجویان

350,000

ریال
دانشجویان دانشگاه شریف

200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، طبقه پنجم، سالن چمران
ظرفیت: 50
دکتر بیژن رحیمی

10 اسفند 1394
13:00-18:00

0

ریال
دانشجویان

350,000

ریال
دانشجویان دانشگاه شریف

200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
ظرفیت: 50
شرکت سابا

10 اسفند 1394
13:00-16:00

0

ریال
دانشجویان

350,000

ریال
دانشجویان دانشگاه شریف

200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
ظرفیت: 50
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی: دکتر حسین زاده

11 اسفند 1394
14:00-16:00

0

ریال
دانشجویان

350,000

ریال
دانشجویان دانشگاه شریف

200,000

ریال
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
ظرفیت: 50
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.