برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده آزاد

2,500,000

ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه

دانشجویان

1,000,000

ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات(در صورتی که نویسنده اول دانشجو باشد)، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه

دانشجویان عضو IEEE

800,000

ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات(در صورتی که نویسنده اول دانشجو باشد)، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه

آزاد عضو IEEE

2,000,000

ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه

ثبت نام 1 روزه (سه شنبه 11 اسفند)

1,000,000

ریال
شامل: پکیج همایش، نهار، پذیرایی، شرکت در تمامی برنامه های روز سه شنبه 11 اسفند به جز کارگاه ها

ثبت نام 1 روزه (چهار شنبه 12 اسفند)

1,000,000

ریال
شامل: پکیج همایش، نهار، پذیرایی، شرکت در تمامی برنامه های روز چهار شنبه 12 اسفند به جز کارگاه ها

ثبت نام 1 روزه (پنج شنبه 13 اسفند)

1,000,000

ریال
شامل: پکیج همایش، نهار، پذیرایی، شرکت در تمامی برنامه های روز پنج شنبه 13 اسفند به جز کارگاه ها

دانشجویان دانشگاه شریف

1,000,000

ریال
این نوع ثبت نام فقط برای کارگاه ها موجود می باشد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.