نمایشگاه جانبی رویداد پیوند آب و انرژی نقشه
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت
3*3 9,000,000 ریال
3*3 9,000,000 ریال
3*3 9,000,000 ریال
3*3 9,000,000 ریال
3*3 9,000,000 ریال
3*3 9,000,000 ریال
3*3 9,000,000 ریال
3*4 12,000,000 ریال
3*4 12,000,000 ریال
3*3 9,000,000 ریال