ارائه شفاهی مقالات

 

کد مقاله عنوان مقاله نویسنده مقاله محل ارائه
EW-1006 طراحی و ساخت میکروتوربین چرخ آبی علیرضا نوروزشاد برق4 
EW-1011 معرفی راهکارهای active و passive مدیریت انرژی ساختمان با تاکید بر بازیافت حرارتی آب خاکستری و استفاده از مواد تغییرفاز دهنده در پوسته ساختمان مهران پاکند
EW-1021  بررسی افزایش تراز بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور از طریق افزایش تراز اوجی سرریز غلامحسین کریمی
EW-1022  Evaluation of electrical power generation using micro turbines in the distribution water network in the north of Tehran محمد جواد مهرانی
EW-1037  مطالعه هزینه فایده میزان آب مصرفی نیروگاه ها روی هزینه بهره برداری نیروگاه ها در شبکه قدرت سبحان بدخشان
EW-1015 مدیریت بهم پیوسته منابع آب با رویکرد پیوندی آب و انرژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز هامون هیرمند)  مهران مهدوی مقدم
EW-1016  پتانسیل سنجی یک سیستم خورشیدی هیبریدی برای یک واحد آب شیرین کن حسین عبادی
EW-1024  به‌کارگیری رویکرد سیستمی و تکنیک دیمتل برای بررسی اثر فرهنگ در صرفه‌جویی در مصرف آب نیلوفر ملکی نژاد
EW-1029  هیدروانرژی؛ هزینه پنهان طرحهای انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ) علی شهبازی