کمیته آموزش

هدف:

فرهنگ سازی در راستای صرفه جویی و مصرف بهینه آب و انرژی در سطح مردمیآگاهی بخشی به مردم از معضلات مربوط به بحران آب حال حاضر کشور و تاثیر آن بر دیگر مسائل مانند کاهش انرژی و مشکلات دیگر، آگاهی بخشی در مورد ارتباط آب و انرژی مانند نحوه تولید آب و انرژی و روش های بدست آوردن هریک از دیگری، آگاه ساختن مردم و مسئولین در مورد مسائل و طرح هایی که ممکن است برای سطح تولید و مصرف آب و انرژی در کشور مفید باشند اما به علت بی توجهی یا دلایل دیگر به آنها اهمیتی داده نشده است.


اهمیت کمیته:

بررسی های صورت گرفته نشان می دهند که فرهنگ سازی و آموزش می تواند به حل بسیاری از بحران ها و از جمله بحران آب و انرژی کمک کند از این رو در این رویداد بر آن شدیم که این مسئولیت مهم را در قالب اضافه کردن کمیته آموزش به ساختار رویداد بر عهده بگیریم تا اهمیت مصرف صحیح آب و انرژی را هرچه بیشتر منتقل نماییم.