تغییر برنامه برگزاری استارت آپ تریگر آب و انرژی
01 آذر 1394
تغییر برنامه برگزاری استارت آپ تریگر آب و انرژی

به دلیل تعطیلی دانشگاه صنعتی شریف در روز دوشنبه، 2 آذز، تغییراتی در برنامه برگزاری استارت آپ تریگر به وجود آمد. طبق این تغییرات برنامه هایی که قرار بود روز 2شنبه برگزار شوند به روز 3شنبه و برنامه های روز 3شنبه به روز 4شنبه موکول گردید.

زمان بندی جدید رویداد : 

 

3 آذرماه (سه شنبه)

16:00 - 16:30

پذیرایی

16:30 - 18:30

کارگاه آموزشی(مدیریت و هوشمند سازی تاسیسات آب،برق و انرژی)

مدرسین:

دکتر مهدی احسان

دکتر مجید عمید پور

18:30 - 19:30

شام و سخنرانی

19:30 - 20:30

fast meeting

4 آذرماه (چهار شنبه)

16:00 - 16:30

پذیرایی

16:30 - 18:30

کارگاه آموزشی(ارائه ایده مؤثر)

مدرس:

مهندس شهرام صادقی

18:30 - 19:30

شام و سخنرانی

19:30 - 20:30

fast meeting

5 آذرماه (پنج شنبه)

8:00 - 9:30

شروع کار تیمی و تثبیت ایده

9:30 - 10:00

صبحانه

10:00 - 11:00

بررسی بخش فنی

11:00 - 12:30

تحقیقات بازار

12:30 - 13:30

ناهار و نماز

13:30 - 15:00

تهیه مدل کسب و کار

15:00 - 15:30

میان وعده

15:30 - 18:00

تهیه مدل کسب و کار

6 آذرماه (جمعه)

8:00 - 9:30

تهیه برنامه مالی و زمانی

9:30 - 10:00

صبحانه

10:00 - 12:00

آماده سازی فایل ارائه

12:00 - 12:30

تحویل فایل ارائه به بخش پذیرش / قرعه کشی ارائه ها

12:30 - 13:30

ناهار و نماز

13:30 - 16:30

داوری ارائه ها

16:30 - 17:00

جمع بندی نتایج داوری ها

17:00 - 18:00

اعلام نتایج و اهدای یادبود

18:00 - 19:00

عکس یادگاری