چاپ شدن مقالات
27 آبان 1394
چاپ شدن مقالات

نسخه تکمیل شده ی مقالات برتر انگلیسی، پس از داوری در مجله ساینتیا ایرانیکا چاپ خواهند شد.