چاپ شدن مقالات
1394-08-27
چاپ شدن مقالات

نسخه تکمیل شده ی مقالات برتر انگلیسی، پس از داوری در مجله ساینتیا ایرانیکا چاپ خواهند شد.