1. تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 دی
مهلت ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.
2. تمدید مسابقه عکاسی آوا
مهلت ارسال آثار به مسابقه عکاسی آوا تا 30 دی ماه تمدید شد.
3. روز آخر تریگر آب و انرژی و اعلام برندگان
روز آخر تریگر آب و انرژی با داوری تیم ها و اعلام تیم های برتر به پایان رسید.
4. روز چهارم استارت آپ تریگر آب و انرژی
روز چهارم استارت آپ تریگر آب و انرژی برگزار گردید.
5. روز سوم استارت آپ تریگر 4
روز سوم استارت آپ تریگر آب و انرژی برگزار شد.
6. روز دوم استارت آپ تریگر
روز دوم استارت آپ تریگر آب و انرژی نیز برگزار شد.
7. تغییر برنامه برگزاری استارت آپ تریگر آب و انرژی
به دلیل تعطیلی دانشگاه صنعتی شریف در روز دوشنبه، 2 آذز، تغییراتی در برنامه برگزاری استارت آپ تریگر به وجود آمد.
8. شروع استارت آپ تریگر آب و انرژی
استارت آپ تریگر 4 با موضوع پیوند آب و انرژی آغاز شد.
9. چاپ شدن مقالات
10. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا 30 آذر ماه تمدید شد.
11. نمایه شدن مقالات
12. فراخوان مقاله
فراخوان مقاله بارگذاری شده است.