برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 کارگاه مشترک Imperial- RSA ، بررسی نمونه های جهانی مدیریت توامان آب و انرژی در حوزه آبهای زیرزمینی
1394-12-11 15:00-18:00
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، کلاس برق 4 50
دانشجویان 350,000 ریال
دانشجویان دانشگاه شریف 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دکتر کاوه مدنی، شرکت RSA-Electronics
2 ارائه یک راهکار آبیاری بهینه جهت کاهش مصرف آب با استفاده از تلفیق تکنولوژی هوشمند و دانش طراحی محیطی
1394-12-10 15:00-18:00
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق 50
دانشجویان 350,000 ریال
دانشجویان دانشگاه شریف 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
پژوهشگاه نیرو: مهدی قاضوی دوزین طاهره کوخائی
3 بررسی میزان مصرف انرژی در روشهای مختلف نمک زدایی آب
1394-12-10 15:00-18:00
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، طبقه پنجم، سالن چمران 50
دانشجویان 350,000 ریال
دانشجویان دانشگاه شریف 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دکتر بیژن رحیمی
4 بهره وری انرژی در بخش عرضه و تقاضا مرتبط با آب
1394-12-10 13:00-18:00
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق 50
دانشجویان 350,000 ریال
دانشجویان دانشگاه شریف 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
شرکت سابا
5 پیوند آب و انرژی در آبزی پروری
1394-12-10 13:00-16:00
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق 50
دانشجویان 350,000 ریال
دانشجویان دانشگاه شریف 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی: دکتر حسین زاده
6 کارگاه آموزشی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
1394-12-11 14:00-16:00
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق 50
دانشجویان 350,000 ریال
دانشجویان دانشگاه شریف 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی