نمایشگاه جانبی رویداد پیوند آب و انرژی نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
غرفه شماره 4 3*3 9,000,000 ریال
غرفه شماره 5 3*3 9,000,000 ریال
غرفه شماره 6 3*3 9,000,000 ریال
غرفه شماره 7 3*3 9,000,000 ریال
غرفه شماره 8 3*3 9,000,000 ریال
غرفه شماره 9 3*3 9,000,000 ریال
غرفه شماره 10 3*3 9,000,000 ریال
غرفه شماره 1 3*4 12,000,000 ریال
غرفه شماره 2 3*4 12,000,000 ریال
غرفه شماره 3 3*3 9,000,000 ریال